Gen-Med Model A Aspirator
Gen-Med Model A Aspirator
75495 - Gen-Med Model A Aspirator

No suction canister 115 V 60 Hz 3.0 Amp