Karl Storz 8575 KA Laryngoscope Holder
Karl Storz 8575 KA Laryngoscope Holder
77017 - Karl Storz 8575 KA Laryngoscope Holder